Facebook

Home Sisteminė analizė Vertybinių popierių indeksų analizė

Santrauka

Vertybinių popierių rinka yra neatsiejamas ekonomikos dalis, sudaranti sąlygas, efektyviai perskirstyti finansinius išteklius tarp atskirų ekonomikos subjektų. Iš finansų rinkų elgesio galima spręsti apie bendrą šalies ekonominę būklę. Investuotojai, dalyvaujantys vertybinių popierių rinkoje, neišvengiamai susiduria su biržų indeksais , kurie suteikia rinkos dalyviams galimybę lengviau įvertinti ne atskirų įmonių  akcijų vertę, bet visos rinkos, regiono ar sektoriaus būklę. Todėl investuotojams svarbios ne tik įmonių naujienos, bet ir makroekonominiai veiksniai ar aplinkinių vertybinių popierių rinkų tendencijos. Šiame darbe analizuojami akcijų biržų indeksai ir juos įtakojantys veiksniai. Darbo tikslas- ištirti makroekonominių duomenų, institucinių ir užsienio investuotojų grynųjų investicijų srautų bei aplinkinių biržų indeksų svyravimų įtaką akcijų rinkoms. Iškeliamos hipotezės, kad VP biržų indeksus labiausiai įtakoja makroekonominiai duomenys, Lietuvos VP biržų indeksai koreliavo su užsienio šalių biržų indeksais, OMXV indekso svyravimus nulėmė prastos pasaulinės tendencijos ir institucinių bei užsienio investuotojų pasitraukimas iš Lietuvos VP rinkos.

Pirmoje šio darbo dalyje apžvelgiami šalyje ir užsienyje atlikti moksliai tyrimai apie vertybinių popierių rinkas įtakojančius veiksnius. Analizuojami atlikti empiriniai tyrimai, siekiant išsiaiškinti darbe suformuluotos problemos ištyrimo mastą. Antroje dalyje nustatoma tyrimo metodika, iškeliamos tyrimo hipotezės, aptariama tyrimo eiga. Trečioje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, faktinė problemos informacija ir jos analizė. Patvirtinamos iškeltos tyrimo hipotezės.

Atliktas tyrimas parodė, kad analizuojamu laikotarpiu egzistuoja glaudus ryšys tarp Lietuvos VP indekso ir daugumos šalies makroekonominių veiksnių. Labai stipri netiesioginė priklausomybė tarp OMXV ir bedarbių skaičiaus. Stipri tiesioginė priklausomybė tarp OMXV ir BVP, tiesioginių užsienio investicijų ir vidutinio atlyginimo. Baltijos šalių indeksų svyravimai, tarp tiriamų šalių, buvo vieni didžiausių tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių akcijų rinkų. Tai susiję su 2003 m. padidėjusiu investicijų srautu iš užsienio ir 2008 m. užsienio investuotojų pasitraukimo iš Lietuvos akcijų rinkos.

Įvadas

Analizės objektas, aktualumas, problema, tikslai

Vertybinių popierių rinka yra neatsiejama ekonomikos dalis, sudaranti sąlygas, efektyviai perskirstyti finansinius išteklius tarp atskirų ekonomikos subjektų, dėl to įmonės gali apsirūpinti reikalingomis finansinėmis lėšomis, o namų ūkiai bei kiti ekonominiai subjektai turi galimybę investuoti ir tikėtis gauti pajamas iš investicijų prieaugio. Akcijų birža finansų rinkoje suveda vertybinių popierių pirkėjus ir pardavėjus. Ši sistema leidžia aktyviai pasiskirstyti finansiniams aktyvams tarp juridinių ir fizinių asmenų. Iš finansų rinkų elgesio galima spręsti apie bendrą šalies ekonominę būklę: kylančios akcijų kainos rodo teigiamus investuotojų lūkesčius bei galimą ekonomikos augimą, ir atvirkščiai,-  krentančios akcijos signalizuoja apie prastą įmonių ar viso šalies ūkio veiklą ir perspektyvas. Ekonominiai procesai, kurie susiję su akcijų rinka, turi įtakos ne tik prekybai šalies viduje, bet ir pritraukia užsienio bei institucinius investuotojus, kurių kapitalas prisideda prie šalies ekonominės gerovės kūrimo, didina akcijų rinkos likvidumą bei konkurencingumą tarptautiniu mastu. Investuotojus domina akcijų rinkos dėl didesnės nei pinigų rinkos investicijų grąžos. 

Norėdami peržiūrėti įrašą, turite užsiregistruoti.

VP biržų indeksai ir juos įtakojantys veiksniai

Plačiąja prasme, vertybinis popierius (VP)- tai dokumentas, patvirtinantis emitento įsipareigojimus šio dokumento turėtojui. Jie gali patvirtinti turėtojo teisę  gauti iš emitento palūkanas, pelno dalį, dalį likviduojamos įmonė turto, emitentui paskolintas lėšas,  teisę ar pareigą įgyti ar perleisti tuos pačius ar kitus vertybinius popierius. Taip pat gali būti laikomas dokumentas, kuriuo pavedama bankui išmokėti( čekiai)  ar pareigą sumokėti nurodytam asmeniui (vekseliai)  tam tikrą nurodytą sumą. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (LCVPD), vertybinius popierius apibrėžia, kaip- serijomis išleidžiamos finansavimo priemonės, patvirtinančios dalyvavimą akciniame kapitale arba (ir) teises, kylančias iš kreditinių santykių, bei suteikiančios teisę gauti dividendus, palūkanas ar kitas pajamas. Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys VP emisiją ir cirkuliaciją yra šie: Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymas, Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių įstatymas, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas. Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskiria tokia VP rūšis: akcinių bendrovių akcijos, skolos vertybiniai popieriai, pasirašymo teisės,

Skaityti daugiau...