Facebook

Home Aprašomoji analizė Lietuvos ateities scenarijus. 2010-2020 metai

Pagrindiniai veiksniai

Pagrindiniai šalies raidą lemiantys veiksniai gali būti suskirstyti į išorinius ir vidinius.

Išoriniai veiksniai, kuriems Lietuva neturi įtakos arba ta įtaka labai menka, yra tokie: Rusijos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos raida; • JAV ir NATO raida; • Europos Sąjungos raida; • Baltijos kaimynų raida; • globalizacijos, naujų technologijų įtaka.

Vidiniai veiksniai, priklausantys nuo veiksmų, kuriuos Lietuvos piliečiai gali esmingai įtakoti, yra tokie: •valstybės valdymas, tolimesnė Lietuvos politinė raida; • ūkio plėtra; • visuomenės būklė, visuomenės vertybės; • demografija ir migracija; • mokslo, švietimo, žinių ekonomikos raida; • kaimo plėtra.

Visi minėti veiksniai tarpusavyje gana tampriai susijæ, tačiau tarp jų yra du labai stiprūs veiksniai, kurių įtaką sunkiausia numatyti. Būtent jie gali stipriai įtakoti kitus veiksnius ir tolesnæ Lietuvos raidą. Tai tolesnė Rusijos raida (išorinis veiksnys) ir Lietuvos Vyriausybės administraciniai gebėjimai (vidinis veiksnys). Todėl šiuos veiksnius išskirsime ir paaiškinsime išsamiau.

Rusijos raida (Rusija autoritarinė, nacionalistinė valstybė – Rusija demokratinė, atvira valstybė)

Išskiriame šį veiksnį, nes beveik visą antrąjį tūkstantmetį Rusija stipriai įtakojo Lietuvos raidą. Ne- abejotina, kad ši įtaka bus reikšminga ir trečiojo tūkstantmečio pradžioje.Pirmoji galima šios šalies raida – Rusijoje stiprėja autoritarinės, nacionalistinės tendencijos. Esmi- nis veiksnys, lemiantis Rusijos raidą artimiausiame dešimtmetyje, yra jos pastangos bet kokia kaina išlikti svarbiu pasaulio politinės galios centru, supervalstybe, nors tai ir nėra paremta ūkio stiprumu bei socialine gerove. Todėl tikėtina, kad Rusijos ekonomikos reikalams iš esmės negerėjant, vyraujan- čia, vienijančia ideologija taps nacionalizmas, pereinantis į didžiavalstybinį šovinizmą bei bandymus susigrąžinti buvusias SSRS žemes. Pagal šį scenarijų po kitų Rusijos prezidento rinkimų tarp Rusijos ir Vakarų valstybių vėl atsiras įtampa, stiprės Rusijos ekonominė krizė. Didėjant atsilikimui nuo pir- maujančių žinių ekonomikos valstybių, po 2010 metų galimas dar vienas ūkio krizių ir autoritarinio režimo išvargintos Rusijos byrėjimas, atskylant Karaliaučiaus kraštui, Prieškaukazei ir Baltarusijai.

Skaityti daugiau...

Lietuvos Vyriausybės administraciniai gebėjimai

Stiprūs administraciniai gebėjimai-silpni administraciniai gebėjimai

Šis veiksnys apibūdina, kaip sėkmingai valdantysis politinis elitas, panaudodamas valstybės valdymo biurokratinį aparatą, sugeba išsikelti politinius tikslus ir jų siekti. Lietuvoje šis veiksnys dar ilgokai bus labai svarbus, nes Lietuva vienu metu turi spræsti du sunkius uždavinius: užbaigti iš sovietinio laikotarpio paveldėto ūkio pertvarką ir neatsilikti nuo globalių vystymosi tendencijų.

Lietuva gali sėkmingai plėtoti ūkį bei siekti spartaus žmonių gerovės kilimo tik tuo atveju, jei Vyriausybė nevilkindama atliks struktūrinius pertvarkymus labiausiai „sustingusiose“ srityse: energe- tikoje, socialinėje srityje, žemės ūkyje. Taip pat Vyriausybė gali padėti visuomenei susitelkti ir pasiruošti stipriems naujiems globalizaci- jos iššūkiams. Nesena Airijos ir Graikijos stojimo į ES istorija nurodo tokių dviejų polių veikimo įtaką. Tiek Airijos, tiek Graikijos ekonominiai rodikliai įstojus į ES nepagerėjo, o tam tikrais aspektais ir pablogėjo. Tačiau Airija, aiškios Vyriausybės politikos ir nuoseklaus jos įgyvendinimo dėka vėliau tapo viena sparčiausiai besivystančių ES šalių, tuo tarpu Graikija ir liko viena labiausiai atsiliekančių.

Skaityti daugiau...

JAV ir NATO

JAV likus vienintele pasaulio supervalstybe ir išnykus globalinei priešpriešai su buvusia SSRS, silps ir JAV įtaka buvusioms sąjungininkėms. Pagrindiniais JAV politiniais veiksniais taps siekis ieškoti prieš- nuodžių globaliam terorizmui bei kitų pasaulio galios centrų – Europos, Pietryčių Azijos – pastangos apriboti JAV galybę. Nepaisant to, Jungtinių Amerikos Valstijų ūkio augimo sparta kurį laiką bus viena didžiausių pasaulyje.

2004 metais rinkimus dar kartą laimėjus G.W.Bushui, toliau keisis JAV politikos prioritetai. Vidaus politikoje vis daugiau dėmesio bus skiriama piliečių saugumui užtikrinti, o užsienio politikoje įsivyraus Azija, pirmiausia Japonija, Kinija ir Indija, tampančios vis svarbesnėmis globalioje ekono- mikoje ir politikoje, bei islamo pasaulio šalys.

Net ir tuo atveju, jei Rusija linktų į autoritarizmą ir nacionalizmą, dėl ryškiai susilpnėjusios jos ekonominės galios galutinai išnyks iki XX a. pabaigos vyravęs tarptautinės politikos bipoliariškumas: Jungtinėse Amerikos Valstijose santykinai mažės dėmesys Rusijos reikalams.

Skaityti daugiau...

Europos Sąjunga

Valstybių, nuo kurių labiausiai priklauso Lietuva, politinė raida bei globalizacijos įtaka (Išoriniai veiksniai)

Šiuo metu Europos Sąjungos politinė galia yra gerokai silpnesnė, palyginus su ūkine, todėl ES raidą šį dešimtmetį labiausiai lems du veiksniai: noras stiprinti ES politinæ sąrangą ir įtaką bei plėtimosi į Rytus sunkumai. Tam tikra prasme ES plėtrą ir jos vidinæ raidą įtakos ir ES santykiai su Rusija, bei pačios Rusijos raida. Jeigu Rusija žengs demokratėjimo ir atviros visuomenės bei rinkos ekonomikos kūrimo keliu, Rusija gali tapti dar viena ekonomine varžove Europos Sąjungai globalioje konkuren- cijoje ir tai skatins Europos Sąjungą ieškoti dar vieningesnio ekonominio veikimo. Jeigu Rusija pa- suks autoritarizmo ir nacionalizmo keliu – tai taps prielaida Europos Sąjungai labiau stiprėti politiniu pagrindu, siekiant apsisaugoti nuo autoritarinės Rusijos keliamų pavojų.

Dėl JAV traukimosi iš Europos bei būtinybės ES stiprinti savo politinæ įtaką pasaulyje politinė ES sąranga artės prie federacijos. ES sudarančių valstybių skirtinga politinė sąranga išliks, išliks ir skir- tingos rinkimų sistemos. Sąjunga turės bendrus pinigus arba tampriai susietas valiutas, vieningą muitų politiką.

Skaityti daugiau...

Rytų kaimynai

Pirmoji galima ir labiausiai tikėtina Rusijos raida – stiprėjančios autoritarinės, nacionalistinės tendencijos.

Svarbiausias veiksnys, lemiantis Rusijos raidą artimiausiame dešimtmetyje, bus jos pastangos bet kokia kaina išlikti svarbiu pasaulio politinės galios centru, supervalstybe, nors tai ir nebus paremta ūkio stiprumu bei socialine gerove.

Jaučiant nacionalinį pažeminimą dėl buvusios SSRS galybės sugriuvimo bei Rusijos ekonomikos reikalams iš esmės negerėjant, vyraujančia vienijančia ideologija palaipsniui taps nacionalizmas, dažnai pereinantis į didžiavalstybinį šovinizmą bei buvusios SSRS galybės nostalgiją. Valstybės interesams bei žmonių sutelkimui bus vis plačiau panaudojama stačiatikybė.

Nusibodus sumaiščiai bei vietinių vadukų korupcijai, gyventojai noriai pritars tolimesniam valdžios vertikalės stiprinimui, apskričių savarankiškumo mažinimui. Demokratiją mažins ir nepriklausomos žiniasklaidos naikinimas. Rusija ir Baltarusija susijungs į vieningą federacinę valstybę. Stiprėjantį autoritarinį režimą palai- kys didžioji dalis gyventojų, nepaisant to, kad vis daugiau jų gyvens skurde.

Skaityti daugiau...